کلیدواژه‌ها = زنجیره تامین
ارزیابی کارایی سود در زنجیره تامین سه مرحله ای با خروجی های برگشت داده شده با تکنیک تحلیل پوششی داده ها

دوره 10، شماره 39، مهر 1397، صفحه 155-171

زهره مقدس؛ شادان صدیق بهزادی؛ محسن واعظ؛ محمد علوی ششتمد