کلیدواژه‌ها = عوامل فرایندی
ارائه مدل هویت نام تجاری شرکت مبتنی بر مدیریت فرایند کسب‌وکار

دوره 12، شماره 45، فروردین 1399، صفحه 246-271

فرزانه زارع مهرجردی


طراحی مدل بهینه مدیریت الکترونیک منابع انسانی در بانک رفاه

دوره 11، شماره 44، دی 1398، صفحه 215-232

مهرزاد سرفرازی؛ غلامرضا معمازاده طهران؛ سید مهدی الوانی؛ محمدعلی افشارکاظمی