برند (نام تجاری) مبتنی بر ارزش افزوده و رفتار مشتریان

دوره 3، شماره 11، مهر 1390، صفحه 1-24

فریدون رودپشتی؛ معصومه اسدی


تعهد سازمانی و ترک خدمت کارکنان

دوره 3، شماره 9، فروردین 1390، صفحه 1-30

احمد ودادی؛ محمود رضایی زاده؛ حسینعلی نجفی


الگوریتم مرکب از تحلیل پوششی داده‌ها (DEA)‌ و فرآیند تحلیل شبکه‌ای (ANP) در ارزیابی عملکرد در دانشکده‌ها

دوره 2، شماره 8، دی 1389، صفحه 1-27

اسماعیل نجفی؛ مهدی یزدانی؛ الهه شریعتمداری سرکانی؛ مصطفی مردی


مطالعه نقش اعضای خانواده در تصمیم‌گیری برای خرید کالاهای مصرفی با دوام

دوره 2، شماره 7، مهر 1389، صفحه 1-22

سیدرضا سیدجوادین؛ منصور صمدی؛ بهمن نقدی


استراتژی‌های مدیریت تعارض و ساختار سازمانی

دوره 2، شماره 6، تیر 1389، صفحه 1-25

منوچهر جفره؛ ربابه بابابیک


تأثیر فن‌آوری اطلاعات بر هوش تجاری مدیران

دوره 2، شماره 5، فروردین 1389، صفحه 1-19

محمداسماعیل انصاری؛ زهرا الله‌وردی؛ ابوالفضل باغبانی آرانی؛ مریم سپیانی


هوش هیجانی و تعهد سازمانی مدیران

دوره 1، شماره 2، تیر 1388، صفحه 1-18

احمد ودادی؛ حسین صفرزاده؛ مهین احمدپور


تحلیل نقش مؤلفه‌های کانال‌های توزیع در ارتقای وفاداری مشتریان

دوره 1، شماره 1، فروردین 1388، صفحه 1-18

حسین صفرزاده؛ وحیدرضا میرابی؛ رامین رضایی


تعیین شاخص استرس مالی در بازار های بانکداری، ارز و بیمه

دوره 8، شماره 30، تیر 1395، صفحه 1-18

حمیدرضا کردلویی؛ فاطمه آسیایی طاهری


تاثیر شایستگی های تجارت اجتماعی بر تمایل رفتار خرید زنان مسلمان (مطالعه موردی: کاربران طیف زن در شبکه های اجتماعی)

دوره 11، شماره 42، تیر 1398، صفحه 1-21

عباس خدادادی؛ سید مصطفی شاکریان؛ مریم معظمی گودرزی؛ امیر ابراهیم پور آزادبنی


نقش شادی و نشاط در محیط کار بر جذابیت سازمانی با توجه به نقش میانجی دلبستگی شغلی

دوره 12، شماره 45، فروردین 1399، صفحه 1-20

محمد ذاکری؛ زینب اسماعیلی؛ محمد رحیمیان


ارائه مدل آسیب شناسی خط مشی گذاری در حوزه تعاون(مورد مطالعه: اداره کل تعاون استان تهران)

دوره 12، شماره 46، تیر 1399، صفحه 1-22

مجتبی کاظمی رهبر؛ علیرضا افشارنژاد؛ زین العابدین امینی سابق؛ احسان ساده


بررسی رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی و تعهد سازمانی در شرکت بیمه ایران

دوره 8، شماره 32، دی 1395، صفحه 7-19

بهنام اسماعیلی فر؛ نیلوفر شیرازی


تدوین راهبرد بانک‌های نوظهور در صنعت بانکداری ایران: مطالعه موردی بانک پاسارگاد

دوره 8، شماره 31، مهر 1395، صفحه 7-25

سحر شریفی؛ محمد عبدالشاه؛ ونوس رحمتی گواری


مدیریت هماهنگ منطقه‌ای راهکار ایجاد تعادل فضایی در نظام شهری منطقه شهری تهران

دوره 9، شماره 33، فروردین 1396، صفحه 7-28

اسداله بیات؛ زینب کرکه آبادی؛ سعید کامیابی


شناخت رابطه ی ابعاد هوش رقابتی و اثربخشی فعالیت های بازاریابی

دوره 9، شماره 35، مهر 1396، صفحه 7-25

سمیه صالحی؛ حمید فراقیان؛ علی رضایی؛ مرضیه خیرمند


شناسایی اجزای DNA برند در آموزش عالی (مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسلامی)

دوره 10، شماره 37، فروردین 1397، صفحه 7-33

ناصر آزاد؛ آزاده فاطمی فر؛ خدیجه قائم مقامی فراهانی