دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. ارائه مدل بومی ارتباطـات یکپارچـۀ بازاریـابی( IMC ) مبتنی بر ارتقا برند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1399

بهرام خیری؛ وحید نامنی؛ منصوره علیقلی


2. ارائه الگوی بازاریابی گردشگری حلال در خاورمیانه (مطالعه موردی: جزیره کیش) با رویکرد کیفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 تیر 1400

سیده فاطمه عبدالهی بهنمیری؛ وحیدرضا میرابی؛ علی نوروزی مبارکه


3. اثر تعامل کنترل فساد و اعتماد و تامین مالی بر توسعه کارآفرینی در کشورهای منتخب منا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مرداد 1400

منیر مرادی؛ داریوش حسنوند؛ کاوه درخشانی؛ احمد سرلک


4. تاثیر چرخه تجاری و کارائی عملیاتی چرخه تبدیل وجه نقد بر معیارهای ارزیابی عملکرد در بورس اوراق بهادار تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مرداد 1400

داود مصطفی زاده؛ محسن حمیدیان؛ فاطمه صراف


5. عنوان:بررسی تأثیر غذای‌قومی، بازاریابی‌قومی وفرهنگ‌پذیری برروی گردشگران‌خارجی با نقش میانجی قومیت( مطالعه موردی: شهرتهران).

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 مرداد 1400

سمیه رشیدی؛ رسول ثانوی فرد؛ علی حمیدیزاده