دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. بررسی تاثیر متغیر تعدیلگر فعالیت های اخلاقی مدیر بر بازاریابی نوع دوستانه در کسب و کار اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آذر 1399

سارا امیرحصاری؛ حسین عماری؛ حسین قره بیگلو؛ حسین بوداقی


2. رتبه بندی عوامل موثر بر کیفیت قطعات مکانیکی خودرو (موتور) از طریق رویکرد MCDM با استفاده از تکنیک DEMATEL

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 دی 1399

حسن میرزاآقابیک؛ قنبر عباس پور اسفدن


3. تبیین الگوی مطلوب راهبردهای افزایش انگیزه خدمت در بخش عمومی : محرک بهبود محیط کسب و کار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 دی 1399

نقی زهی؛ مجتبی رمضانی؛ سیدعبداله حجتی؛ جعفر بیک زاد


4. ارائه مدل بومی ارتباطـات یکپارچـۀ بازاریـابی( IMC ) مبتنی بر ارتقا برند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1399

بهرام خیری؛ وحید نامنی؛ منصوره علیقلی