بررسی ادراک مشتریان از امنیت و اعتماد در مدیریت سیستم‌های پرداخت الکترونیکی(مورد کاوی : مؤسسات مالی اعتباری شهر تهران)

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مدیریت واحد تهران مرکزی

2 دانش اموخته رشته مدیریت بازرگانی

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی ادراک مشتریان از امنیت و اعتماد در سیستم‌های پرداخت الکترونیکی پرداخته است. متغیرهای این پژوهش شامل امنیت، اعتماد، فرآیندهای تراکنش، حفاظت‌های فنی، بیانیه امنیت و استفاده کاربر می¬باشد. نوع تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش مشتریان موسسات مالی و اعتباری عسکریه، ثامن الائمه، کوثر و مهر می‌باشد که با استفاده از فرمول کوکران به طور تصادفی ساده انتخاب شده اند. تجزیه و تحلیل داده¬های جمع¬آوری شده با کمک نرم افزار SPSS و لیزرل و اکسپرت چویس انجام شده است. بررسی نتایج نشان داد که بین متغیرهای حفاظت‌های فنی با امنیت ادراک شده توسط کاربران، فرآیند‌های تراکنش با اعتماد ادراک شده، امنیت ادراک شده با اعتماد ادراک شده و اعتماد ادراک شده با استفاده کاربران رابطه مثبت وجود دارد.

کلیدواژه‌ها