تبیین رابطه بین بهبود مستمر با تعهد سازمانی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه اصفهان،دکترای مدیریت بازرگانی

2 عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد ایذه،دانشجوی دکترای مدیریت بازرگانی دانشگاه اصفهان

3 دانشجوی دکترای مدیریت بازرگانی دانشگاه اصفهان

چکیده

امروزه تغییر یک فرایند مستمر و استراتژیک تعریف شده و لازمه بهبود و تعالی سازمان‌ها در راستای اهداف کسب و کار و موفقیت‌های آموزشی، تولیدی، تجاری، صنعتی، خدماتی و غیره می‌باشد. فلسفه بهبود مستمر بر این اصل استوار است که شیوه زندگی انسان شامل زندگی شغلی، زندگی اجتماعی و زندگی خانوادگی باید پیوسته و مداوم بهبود یابد. هدف اصلی این پژوهش بررسی شاخص بهبود مستمر و رابطه‌ی آن با تعهد سازمانی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه می‌باشد. از فرضیات اساسی این پژوهش وجود رابطه معنی دار بین بهبود مستمر و تعهد سازمانی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه است. جامعه آماری این پژوهش کارکنان رسمی و اعضای هیأت علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه هستند و نمونه آماری 114 نفر می‌باشند که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شده اند. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه‌ی محقق ساخته مدیریت کیفیت فراگیر با پایایی حدود 955% و پرسشنامه تعهد سازمانی می‌یر ـ آلن استفاده شده است. آزمون‌های آماری t گروه‌های مستقل و ضریب همبستگی مورد استفاده قرار گرفته اند. نتایج نشان می‌دهد بین شاخص بهبودمستمر و تعهد عاطفی و نیز بین بهبودمستمر و تعهد عقلانی، همچنین بین بهبودمستمر و تعهد هنجاری کارکنان و استادان دانشگاه آزاد اسلامی رابطه معنی وجود دارد. 

کلیدواژه‌ها