بی قاعدگی های تقویمی و تغییر درقیمت شرکت ها

نویسنده

کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

قیمت سهام در یک بازار کارآ و در پاسخ قیمت سهام به اطلاعات مهم تغییر می‏یابد. حال اگر خود زمان عامل تغییر دهنده قیمت سهام باشد؛ بگونه ای که در طول دوره خاص، علاوه بر اطلاعات عرضه شده(بطور تصادفی) زمان نیز بر تغییر قیمت سهام موثر باشدو ماهیت تصادفی بودن رفتار بازار را تغییر دهد، اینگونه الگوها به فرضیه بازار کارآ خدشه وارد می کندو نوعی بی قاعدگی را شکل می دهد. این پژوهش در صدد است که تاثیر بی نظمی های تقویمی را بر تغییر قیمت بورس اوراق بهادار بازار تهران از منظر کارکنان، کارشناسان و سهامداران بررسی نماید. بدیمن منظور و بدلیل مناسب بودن پرسشنامه‏های موجود، همین تدوین هفت هدف و مرور پیشنه پژوهشی، براساس اهداف و پیشینه یک پرسشنامه 100 سوالی طراحی و با اعمال نظراستادان متخصص و ده نفر از کارشناسان سوالات با ضریب همبستگی پایین از پرسشنامه حذف شدو در مرحله آخر یک پرسشنامه 41 سوالی تهیه شد که از روایی محتوایی بسیار بالا برخوردار است. آلفای کرونباخ این پرسشنامه در گزارش نهایی از نظر پایایی 89/0 بدست آمده است که اعتبار بالایی محسوب می شود؛ از جامعه مورد بررسی، 280 نفر از کارشناسان، سهامداران و کارکنان بورس ارواق بهادار به عنوان نمونه آماری، به روش نمونه گیری خوشه‏یی انتخاب شدندکه پرسشنامه 260 از آن‏ها بعد از تکمیل تکمیل اعاده شدو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که به نظر نمونه مورد مطالعه دوره اجرایی نخست یک دولت تاثیر زیادی بر تغییر قیمت بورس اوراق بهادار دارد؛ نتایج تجزیه و تحلیل دیگر نشان می دهد که به اعتقاد نمونه مورد مطالعه بین فصل های مختلف، تنها فصل تابستان موجب افزایش قیمت سهام می شود و با رسیدن فصل پاییز، زمستان و بهار تغییری در قیمت سهام صورت نمی گیرد؛ ضمناً براساس نتایج به دست آمده روزهای تعطیلات رسمی و روزهای بعد از تعطیلات رسمی بر تغییر قیمت بورس اوراق بهادار تاثیر چندانی ندارد؛ اما نتایج این مطالعه از گویه های 8 و 30 نشان داد که به نظر که به نظر نمونه مورد مطالعه روزهای قبل از تعطیلات رسمی روی تغییر قیمت تا حدودی تاثیر دارد؛ ضمناً تأثیر معاملات اولین روز و روزهای وسط هفته بر تغییر قیمت ناچیز است. و روزهای آخر هفته بر تغییر قیمت بورس تاثیر دارد و موجب افزایش قیمت سهام می شود. ضمناً تأثیرات 15 روز اول هر ماه با 15 روز دوم آن متفاوت است و تأثیر نخستین ماه‏های سال( فروردین و اردیبهشت) با ماه‏های پایانی سال یکسان نیست ضمنا تفاوتی بین معاملات اولین ماه هرفصل، در ماه وسط و آخرین ماه آن تفاوت چندانی مشاهده نمی‏شود و معامله در اول فصل و معامله در آخر فصل موجب افزایش قیمت سهام نمی شود؛ رسیدن ماه‏های خاص مانند رمضان بر تغییر قیمت تاثیر ندارد. در حالی که ماههای خاص مانند محرم بر تغییر قیمت بورس تاثیر دارد، ولی این تاثیر باعث افزایش قیمت سهام نمی شود

کلیدواژه‌ها