ظرفیت‏های کارآفرینی در بخش دامپروری و ایجاد اشتغال

نویسندگان

1 عضو هئیت علمی دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی و عضو هئیت علمی دانشگاه آزا د اسلامی واحد ایذه

3 کارشناسی ارشد علوم تربیتی دانشگاه آزاد ایذه

چکیده

از مهمترین محورهای اساسی تکوین کارآفرینی، توانمندسازی بخش خصوصی، شناسایی ظرفیت ها و استفاده از ظرفیت ها و قابلیت ها در جهت بهبود محیط کسب و کار است. در سه دهه گذشته، به‏رغم تلاش‏های صورت‏گرفته هیچ اقدامی مشکل بیکاری را حل نکرده و نتوانسته است گرد فقر را از چهره منطقه بزداید. این در حالی است که شهرستان ایذه مراتع وسیع حاصلخیزی دارد و از نظر آب‏وهوایی منطقه‏ای معتدل محسوب می‏شود. هدف این مقاله شناسایی ظرفیت‏های کارآفرینی در بخش دامپروری شهرستان ایذه برای رفع این مشکلات است. ابزار مورد استفاده در این تحقیق پرسشنامه محقق‏ساخته است. روایی پرسشنامه با اعمال نظر استادان و خبرگان تأیید و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ.90/. محاسبه گردید. برای تجزیه‏و‏تحلیل و شناسایی ظرفیت‏های کارآفرینی از آمار استنباطی، آزمون گروه‏های مستقلF، استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان داد که پرورش ماهی در استخر، پرورش گاو شیری، پرورش و نگهداری گوسفند، پرورش ماهی سرد آبی، احداث و توسعه موسسات مرغداری، پرورش ماهی گرم آبی در مناطق گرمسیری و پرورش و نگهداری مرغ بومی اولویت های مهم بخش دامپروری در ایجاد اشتغال هستند که سرمایه گذاری بخش های دولتی، خصوصی و تعاونی می تواند نقش مؤثری در این زمینه و در ایجاد اشتغال ایفا نماید

کلیدواژه‌ها