تفکر سیستمی و بهبود عملکرد کارکنان

نویسندگان

1 عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

هدف از انجام این تحقیق، تعیین رابطه بین تفکر سیستمی و بهبود عملکرد کارکنان شعب منطقه مرکزی بانک سپه تهران بوده است. نوع تحقیق از نظر هدف،کاربردی و از نظر روش توصیفی – همبستگی است. جامعه آماری شامل 621 نفر در 55 شعبه تحت پوشش مدیریت شعب منطقه مرکزی وحجم نمونه 237 نفر از 35 شعبه با استفاده از روش تصادفی طبقه‏یی با تخصیص متناسب، تعیین و انتخاب شده اند. برای سنجش تفکر سیستمی از مدل تفکر سیستمی باری ریچموند(1991) استفاده شده و عملکرد کارکنان با تاکید بر:کمیت و کیفیت کاری، دانش و مهارت ،خلاقیت و ابتکار، مسوولیت پذیری و انعطاف پذیری و رعایت قوانین و مقررات و انضباط اداری مورد ارزیابی قرار گرفته است. اطلاعات با طراحی و توزیع دو نوع پرسشنامه جمع آوری شده و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss با بهره گیری از آزمون‏های ضریب همبستگی اسپیرمن و رتبه بندی فریدمن استفاده شده است.نتایج حاصله نشان می‏دهد که با تائید تمام فرضیه ها با احتمال 95 درصد،مشخص شده است که بین تفکر سیستمی و بهبود عملکرد کارکنان شعب منطقه مرکزی بانک سپه رابطه معناداری وجود دارد. 

کلیدواژه‌ها