تأثیر هوش هیجانی کارکنان بر اثربخشی بازاریابی

نویسندگان

1 عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

2 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

با توجه به فضای رقابت جهانی و تغییر و تحولاتی که با شتاب در جهان امروز رخ می‏دهد. شرکت‏ها برای حفظ بقای خود دست به اقداماتی می‏زنند یا شرایط را برای اثربخش کردن عملکرد واحد‏ها یا بخش‏های خود مهیا می‏سازند. شرکت‏های پخش سراسری، در جهان متحول و پیچیده امروز موفق خواهند بود که بتوانند هوش هیجانی کارکنان خود را بویژه در واحد بازاریابی/ فروش که جزء واحد‏های کلیدی هر شرکت است افزایش دهند و بتوانند بین واحد‏های اصلی نوعی هماهنگی و یکپارچگی ایجاد کنند. تا طریق آن بتوانند به اهداف و رسالت‏های اصلی شرکت برسند و اثربخشی واحد خود را افزایش دهند. هدف اصلی این تحقیق پیدا کردن ارتباط و تأثیر مثبت و قوی بین هوش هیجانی و اثربخشی کارکنان واحد بازاریابی/ فروش در شرکت‏های پخش مرتبط با صنعت کالاهای سریع المصرف در تهران است. در این تحقیق از روش نمونه گیری تصادفی طبقه‏یی استفاده شده است. مدل دانیل گلمن که در آن هوش هیجانی براساس 5 مؤلفه (خودآگاهی، خودتنظیمی، خودانگیزشی، آگاهی‏های اجتماعی و مهارت‏های اجتماعی) بررسی می‏شود، در آن تحقیق مورد استفاده قرار می‏گیرد. از پرسشنامه اثربخشی بازاریابی کاتلر نیز برای سنجش اثربخشی واحد‏های بازاریابی/ فروش استفاده شده است. در تجزیه و تحلیل داده‏ها و آزمون فرض آماری نیز از روش مدل معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان می‏دهد که هر یک از مؤلفه‏های هوش هیجانی با تفاوت خیلی کم تأثیر مثبت و معنی داری را بر روی مؤلفه‏های اثربخشی بازاریابی دارد. و بنا به نتایج تحقیق، اثر کلی هوش هیجانی بر اثر بخشی واحد بازار یابی مثبت و معنادار است که خود نشان دهنده یک رابطه قوی بین سازه‏های تحقیق بوده است.

کلیدواژه‌ها