ابزارهای نظارتی راهبردی شرکتی و هزینه سرمایه شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر درصد سهامداران نهادی و درصد اعضای غیرموظف هیأت مدیره به عنوان ابزارهای نظارتی راهبری شرکتی بر هزینه سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در راستای پاسخگویی به پرسش‌های تحقیق دو فرضیه تدوین شده است. برای آزمون فرضیه‌های پژوهش از تحلیل رگرسیون چند متغیره با استفاده از داده‌های ترکیبی و اطلاعات مالی 65 شرکت نمونه طی دوره زمانی 1381 الی 1388 استفاده شده است. برای تعیین نوع داده‌های ترکیبی از آزمون‌هایF - لیمر و هاسمن و برای آزمون فرضیه‌های پژوهش از آزمون‌های F فیشر و t استیودنت استفاده شده است. یافته‌های پژوهش حاکی از این است که در سطح کل جامعه نمونه بین درصد سهامداران نهادی و درصد اعضای غیر موظف هیأت مدیره با هزینه سرمایه رابطه منفی وجود دارد. همچنین آزمون فرضیه‌های تحقیق در بین صنایع مختلف به نتایجی متنوع منتهی گردید. این نتایج بیانگر اهمیت کیفیت ابزار‌های نظارتی راهبری شرکتی در کاهش هزینه سرمایه شرکت است.

کلیدواژه‌ها