عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش و نقش آن در یادگیری سازمانی کارکنان

نویسندگان

1 عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

در این تحقیق ، هفت عامل : فناوری اطلاعـات ، مدیریت منابـع انسانی ، حمـایت مدیریـت ارشد ، استراتژی‌ها و سیاست‌های دانش محور ، پاداش کـارکنان ، اشتـراک و تسهیـم دانش و فرهنگ سازمانی تعیین شده‌اند که بر یادگیری سازمانی موثر و با محدوده تحقیق متناسب است. بر همین اساس عوامل مذکور ، بعنوان متغیر مستقل و یادگیری سازمانی، بعنوان متغیر وابسته مورد بررسی قرار گرفته اند . برای ارزیابی و اندازه گیری متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق، شاخص هایی با نظر خبرگان و متخصصان در زمینه موضوع پژوهش، انتخاب و تعیین شده اند که بر اساس شاخص های مذکور، سوالات پرسشنامه برای توزیع در بین افراد نمونه آماری طراحی شده است. برای تعیین حجم نمونه از روش خوشه یی چند مرحله یی استفاده شده است . روش این تحقیق از لحاظ هدف،کاربردی بوده و از جنبه گردآوری داده ها توصیفی– پیمایشی و همبستگی و از نوع میدانی است. تحلیل آماری با استفاده از آزمون های T تک نمونه ای ، رگرسیون خطی ساده ، رگرسیون خطی چندگانه و تحلیل واریانس با آزمون ترکی و برای برازش مدل تحقیق از تحلیل مدل معادلات ساختاری انجام شده است. بر اساس نتایج که به هنگام بررسی رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته بصورت تک تک و بدون تعامل و ارتباط عوامل با یکدیگر ، همه هفت عامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش تاثیر مثبتی بر یادگیری سازمانی دارند؛ اما هنگامی که تعامل و ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابسته با یکدیگر و بطور همزمان مورد بررسی قرار می‌گیرد، تنها سه عامل استراتژی ها و سیاست های دانش محور ، مدیریت منابع انسانی و استفاده از فناوری اطلاعات باعث افزایش یادگیری سازمانی را موجب می شوند. 

کلیدواژه‌ها