تأثیر کارآفرینی دانش در نوآوری و عملکرد سازمانی

نویسندگان

1 عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی

2 گروه مدیریت دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

3 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی اداره کل اموزش و پرورش فارس

چکیده

مبدل شدن به سازمانی یادگیرنده به عنوان یک استراتژی مؤثر در بهبود عملکرد و توسعه کسب و کار به نظر می رسد که با نوآور پذیری و نوآور بودن تعامل ارتباط تنگاتنگ دارد. در این مقاله ما مفهوم جدیدی به نام کارآفرینی دانش (شامل ابعاد: آگاهی محیطی، تلاش تحلیلی، تعهد به پروژه¬های جدید و دامنه ریسک‌پذیری و ارتباطات) را به عنوان یک توانمندی سازمانی در شناسایی ارزش دانش حاصل از یادگیری سازمانی و تطبیق رفتار نوآور با این ارزش، مد نظر قرار داده¬ایم. بدلیل اینکه ارتقای سطح کارآفرینی دانش، به افزایش سطح نوآور پذیری منجر می¬شود که بالطبع نوآوری را در پی خواهد داشت، لذا در این پژوهش کارآفرینی دانش به مثابه متغیر میانجی در نظر گرفته شد. جامعه تحقیق مجموعه شرکت¬های صنایع غذایی و آشامیدنی استان فارس می¬باشد. در مرحله اول، با 22 نفر از مدیران و خبرگان حوزه صنعت برای تدوین یک ابزار مناسب، مدل اولیه کارآفرینی دانش و فرضیات تحقیق مصاحبه حضوری صورت گرفت. مرحله دوم، ابزار تدوین شده تحت نظر 47 پاسخگو به تأیید نهایی رسید. نهایتاً، 78 شرکت برای بررسی مدل پیشنهادی انتخاب و اطلاعات مورد نیاز اخذ گردید. نتایج تجزیه و تحلیل از کارآفرینی دانش به عنوان یک قابلیت سازمانی در ارتباط با یادگیری سازمانی و نوآوری، حکایت دارد. 

کلیدواژه‌ها