برندمداری و بهبود عملکرد شرکت‌ها

نویسندگان

1 عضو هئیت علمی گروه مدیریت دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکزی

2 کارشناس ارشد مدیریت دولتی دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

با توجه به تغییرات سریع دنیای تجارت و اهمیتی که برند به عنوان یک عامل سرنو شت‌ساز در سازمان‌ها دارد، تأثیر یک برند از شرکت در ذهن مشتریان و بالاخره، جایگاهی که شرکت می تواند با توجه به عامل مهم برند کسب کند، این بررسی در زمینه برند مداری و تاثیر آن بر عملکرد سازمان صورت گرفت است. ضمن بررسی عواملی که می تواند برند مداری را تحت تاثیر قرار دهد. موانعی که عامل بازدارنده ایجاد برند در سازما‌ن‌ها است و شاخص های دیگری چون نوآوری ، تمایز برند، عملکرد برند ، عملکرد شرکت و برندمداری تعریف و اثر آن‌ها بر یکدیگر مورد مطالعه قرار گرفته است. جامعه پژوهش حاضر که شرکت‌های شیرینی و شکلات شهر تبریز است که ضمن انتخاب نمونه 205 نفری از مدیران فروش آن‌ها داده‌های لازم با استفاده از یک پرسشنامه گردآوری شده است. طبق نتایج بدست آمده از آزمون فرضیات، تأثیر برند مداری در سازمان به عنوان یک استراتژی بازاریابی از طریق ایجاد نو آوری ها و تمایز در برند که به افزایش عملکرد برند منجر و مآلاً به بهبود عملکرد شرکت می‌انجامد، مورد تأیید قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها