تأثیر مدگرایی بر رفتار خرید تفننی در میان دانشجویان

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

2 دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین

3 دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی تاثیر مدگرایی بر رفتار خرید تفننی مبتنی بر مد در میان دانشجویان است. با توجه به افزایش شگرف درآمد و موجودی افراد و نقش برجسته خریدهای تفننی در بازارهای مصرفی و اقتصاد بازار، شناسایی عوامل موثر بر رفتار خرید تفننی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. پژوهش حاضر برمبنای هدف، کاربردی و برمبنای روش در زمره پژوهش های توصیفی از نوع پیمایشی است. این پژوهش در شهر قزوین انجام شده است و دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه آزاد واحد قزوین جامعه آماری این پژوهش را تشکیل داده اند. تعداد 377 پرسشنامه تصادفی – طبقه‌یی متناسب با حجم جامه، بین دانشجویان توزیع و جمع آوری شد، جهت آزمون فرضیه ها از روش مدل یابی معادلات ساختاری در نرم افزار لیزرل استفاده گردید. نتایج این پژوهش نشان داد که از میان عوامل موثر بر رفتار خرید تفننی، دو عامل مدگرایی و تمایل به مصرف لذت جویانه به طور مستقیم بر رفتار خرید تفننی تاثیر داشته است. با توجه به نتایج پژوهش، پیشنهاد می شود مدیران فروش و بازاریابان با استفاده از استراتژی های پیشرفته بازاریابی فرصت های فروش بیشتر از طریق ارائه محصولات مد روز و جدید و از نقطه نظر لذت طلبی برای مشتریان خود ایجاد کنند و بر افزایش خریدهای تفننی مشتریان بیفزایند. 

کلیدواژه‌ها