تعهد سازمانی و ترک خدمت کارکنان

نویسندگان

1 عضوهئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

2 عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

3 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

تحقیق حاضر، به منظور بررسی رابطه بین تعهد سازمانی و ترک خدمت کارکنان صورت گرفته است. جامعه آماری این تحقیق کارکنان شرکت مهر کام پارس تهران است. نمونه آماری متشکل از 196 نفر کارکنان شرکت مهر کام پارس تعیین شده است. برای بررسی تعهد سازمانی از مدل آلن و می‌یر و برای بررسی ترک‌خدمت از مدل تحقیق تاملینسون و جنکینز استفاده شد. در تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌های تحقیق از آزمون همبستگی رتبه‌یی اسپیرمن و روش تحلیل مسیر مورد استفاده قرار گرفت، مؤلفه‌های سنجش متغیرها با "مدل اندازه‌گیری" یا تحلیل عاملی تاییدی و آزمون رابطه بین متغیرها با استفاده از "معادلات ساختاری" یا مدل علی انجام شد و از طریق نرم افزار Lisrel یافته‌های تحقیق بدست آمد. با توجه به نتایج حاصل از فرضیه اول تحقیق مشخص شده که بین تعهد سازمانی و ابعاد آن (تعهد عاطفی، تعهد مستمر و تعهد هنجاری) با ترک خدمت همبستگی معکوس و معناداری وجود دارد. به علاوه نتایج حاصل از فرضیه دوم نشان می‌دهد که در بین ابعاد تعهد سازمانی، تعهد عاطفی بیشترین رابطه را با ترک خدمت دارد و تعهد هنجاری و مستمر در رتبه‌های بعدی قرار دارند. در ضمن در بین متغیرهای تعدیل‌گر، متغیرهای پست سازمانی و سنوات خدمتی تعدیل‌گر نسبتاً قوی و متغیرهای نوع‌استخدام و جنسیت تعدیل‌گر نسبتاً ضعیفی به حساب می‌آیند.

کلیدواژه‌ها