تأثیر عملکرد اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار

نویسندگان

1 عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحدتهران مرکز

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده

اموال بخش عظیمی از دارایی‌های دولت را در ایران تشکیل می‌دهد. به طوری که هر ساله مبالغ هنگفتی از بودجه عمومی کشور صرف خرید و جایگزینی آن‌ها می‌گردد. منظور از اموال دولت، اموالی است که توسط وزارت‎خانه‌ها، موسسات و یا شرکت‎های دولتی خریداری می‌شود،‌ یا به هر طریق قانونی دیگر به تملک دولت در آمده یا در می‌آیند. بر اساس قانون محاسبات عمومی کشور مسئولیت حفظ و حراست اموال منقول دولتی و نگهداری حساب آن‌‌ها بر عهدۀ وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی دارنده اموال مذکور و نظارت و تمرکز حساب اموال یادشده -که به نوعی نظارت بعد از خرج محسوب می‎شود- با وزارت امور اقتصادی و دارایی است. گستردگی و وسعت وظایفی که در این ارتباط وجود دارد موجب تشکیل واحدی مستقل تحت عنوان اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار در شاخۀ معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور وزارت مزبور گردیده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر عملکرد اداره کل یادشده در ارتباط با حفظ و حراست از اموال منقول دستگاه‎های اجرایی و ارائۀ راه‎کار سازنده و مؤثری برای ارتقای نقش آن در جامعۀ آماری کارشناسان اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار و هم‎چنین امنای اموال وزارتخانه‎ها در نمونه‎ای به حجم 125 نفر است که به صورت تصادفی انتخاب شده‎اند. فرضیات پژوهش با استفاده از آزمون t یک نمونه یی مورد بررسی قرار گرفت که مشخص گردید بین عملکرد اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار و حفظ و حراست از اموال منقول دستگاه‎های اجرایی رابطۀ معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها