بررسی تأثیر مدل سیستم‌های مدیریت ارتباط با مشتری

نویسندگان

1 عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده

در این مقاله به شناسایی سیستم های هوش کسب و کار و مدیریت ارتباط با مشتری و راه های ایجاد آن ها در سازمان ها پرداخته شده است. همچنین به شناسایی مزایای آن ها نیز مبادرت شده است. تحقیق در صدد تعیین نقشی است که سیستم های هوش کسب و کار و مدیریت ارتباط با مشتری در ایجاد رضایت و رابطه با مشتریان دارند و تأثیر آن ها را بر موفقیت فروشگاه ها مشخص می‌کند. تحقیق حاضر دارای دو جامعه آماری است: 1)مدیران و کارکنان فروشگاه ها ، 2)مشتریان آن ها. جمع آوری اطلاعات طی 7 ماه انجام شده و نتایج حاصل با استفاده از دو نرم افزار spss وlisrel تجزیه و تحلیل شده اند. طبق نتایج بدست آمده، عوامل ذکر شده از جمله هوش کسب و کار و سیستم مدیریت ارتباط با مشتری نقش مهمی را در دستیابی به موفقیت برای فروشگاه های عرضه محصولات چرمی واقع در شهر تهران نقش مهمی ایفا می‌کنند. 

کلیدواژه‌ها