خلاقیت مدیران بازرگانی و میزان فروش سازمان

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

2 کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

چکیده

هدف تحقیق بررسی رابطه خلاقیت مدیران بازرگانی و میزان فروش درشرکت‌های تولیدکننده قطعات خودرو است. این تحقیق ازنظرطرح مسأله وهدف کاربردی وازنظرماهیت وروش، ازنوع همبستگی-زمینه یابی است. درواقع این تحقیق به دنبال دستیابی به روابط بین عوامل بروزیک رویداد یا پدیده موردنظر (بررسی رابطه بین خلاقیت مدیران بازرگانی بامیزان فروش) است، ازنظرشیوۀاجرا نیز پیمایشی یازمینه یابی است از آنجا که ابزار رایج این نوع تحقیق پرسش نامه است برای تمام جامعه آماری ارسال و64 مورد تکمیل شد دریافت گردید ومورد تحلیل قرار گرفت.ابزارپژوهش ازنظرروایی وپایایی نیز ارزیابی شد روایی آن بااصلاحاتی موردتائیدمتخصصان وخبرگان قرارگرفت وپایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برآوردشدکه این ضریب برای شاخص‌های مرتبط بامتغیرخلاقیت برابر 87/0 و برای شاخص‌های فروش برابربا 79/0 بوده است و ازقابلیت اعتمادبالای ابزارمورداستفاده دراین پژوهش دارد.دریافته بر اساس یافته‌ها، وجود رابطه معنی داربین خلاقیت مدیران بازرگانی و میزان فروش درجامعه موردنظر تایید شد که بابررسی متغیرهای ساختاری، فرهنگی ومنابع انسانی علی رغم وجودرابطه معنی داربین این متغیرها بامیزان فروش، تاثیر متغیرساختاری ازدیگرمتغیرهابرمیزان فروش پررنگ تربوده است.

کلیدواژه‌ها