کیفیت زندگی کاری و عملکرد کارکنان

نویسندگان

1 عضو هئیت علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکز

2 کارشناسی حسابداری

3 کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

چکیده

 این تحقیق به بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری با عملکرد کارکنان شهرداری تهران را بررسی می‌کند. کیفیت زندگی کاری مشتمل بر هفت مولفه و عملکرد کارکنان هفت مؤلفه است، که برای سنجش کیفیت زندگی کاری از مدل والتون و برای سنجش عملکرد کارکنان از مدل اچیو استفاده شده است. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی – پیمایشی می باشد. جامعه آماری مورد مطالعه شامل کارکنان شهرداری تهران به تعداد ٢٤٠ نفرند و حجم نمونه 70 نفر محاسبه شده است. برای جمع آوری اطلاعات از روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است، پرسشنامه‌ها شامل دو بخش 1-کیفیت زندگی کاری 2- عملکرد کارکنان بوده که پرسشنامه کیفیت زندگی کاری متضمن 29 سوال و پرسشنامه عملکرد کارکنان دارای 17 سوال با طیف پنج گزینه یی لیکرت می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش حاضر از آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده گردید که در بخش آمار استنباطی از آزمون کای دو کارل پیرسن، همبستگی تاوکندال و فریدمن استفاده شده است. این پژوهش فرضیه داشته که همه فرضیات تایید شده اند. نتایج حاصل از فرضیه‌های تحقیق نشان می دهد که بین مولفه‌های کیفیت زندگی کاری(پرداخت منصفانه، محیط کاری ایمن، فرصت برای رشد، وابستگی اجتماعی و فضای کلی زندگی کاری، انسجام اجتماعی، قانونگرایی در سازمان و توسعه قابلیت‌های انسانی) و عملکرد کارکنان رابطه معنی داری وجود دارد، به عبارت دیگر با افزایش یا کاهش هر یک از مولفه‌های کیفیت زندگی کاری میزان عملکرد کارکنان تحت تاثیر قرار می گیرد. بنابراین سازمان می تواند با بهبود این مولفه‌ها موجبات ارتقای عملکرد کارکنان را فراهم آورد.

کلیدواژه‌ها