مدیریت سود و اطلاعات صورت‌های مالی

نویسندگان

1 عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

2 کارشناس ارشد حسابداری

چکیده

این تحقیق مربوط بودن سود و ارزش دفتری را در صورت وجود منابع مختلف مدیریت سود از قبیل اقلام تعهدی اختیاری کوتاه مدت، ‌اقلام تعهدی اختیاری بلندمدت و کل اقلام تعهدی اختیاری مورد بررسی قرار می دهد. انتظار بر آن است که مربوط بودن سود در شرکت‌هایی که مدیریت سود اعمال شده است، در مقایسه با شرکت‌هایی که در آن‌ها مدیریت سود وجود ندارد،‌ پایین تر باشد. علاوه بر این،‌ در صورت وجود مدیریت سود انتظار می رود که بازار در فرایند ارزیابی قابلیت اتکای ‌خود را از سود به ارزش دفتری انتقال دهد. این مطلب از طریق کاهش در مربوط بودن سود و افزایش در مربوط بودن ارزش دفتری نشان داده خواهد شد. به طور متداول، از اقلام تعهدی اختیاری به عنوان معیار مدیریت سود استفاده می شود. سهم این تحقیق تدوین مدل‌هایی برای برآورد اقلام تعهدی اختیاری کوتاه مدت و بلندمدت است. تدوین چنین مدل‌هایی بررسی تأثیر تفاضلی مدیریت سود را از طریق به کارگیری اقلام تعهدی اختیاری کوتاه مدت در مقایسه با اقلام تعهدی اختیاری بلندمدت ممکن می سازد. نتایج نشان می دهد که مدیریت سود بر مربوط بودن تأثیر گذار است. علاوه بر این، ‌مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری بلندمدت در مقایسه با اقلام تعهدی اختیاری کوتاه مدت تأثیر بیشتری بر مربوط بودن سود و ارزش دفتری دارد.

کلیدواژه‌ها