نقش مدیریت دانش و سرمایه‌های فکری در کسب مزیت رقابتی

نویسندگان

1 عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

2 دانشجوی کارشناسی مدیریت اجرایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده

در اقتصاد مبتنی بر دانش، محصولات و سازمان¬ها بر اساس دانش زندگی می¬کنند و می¬میرند و موفق‌ترین سازمان¬ها، آن‌هایی هستند که از این دارایی ناملموس به نحو بهتر و سریع¬تری استفاده می¬کنند. مطالعات نشان داده است که برخلاف کاهش بازدهی منابع سنتی (مانند پول، زمین، ماشین¬آلات و غیره)، دانش واقعاً منبعی برای افزایش عملکرد کسب و کار است. از دیدگاه استراتژیک، امروزه از دانش و سرمایه فکری به منظور خلق و افزایش ارزش سازمانی استفاده می-شود و موفقیت یک سازمان به توانایی¬اش در مدیریت این منبع کمیاب بستگی دارد. در این پژوهش به بررسی نقش مدیریت دانش و سرمایه فکری در کسب مزیت رقابتی شرکت سایپا پرداخته خواهد شد. نتایج حاصل از به‌کارگیری آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون، بیانگر تأثیر مثبت و معنادار مدیریت دانش، سرمایه فکری و ابعاد آن‌ها بر کسب مزیت رقابتی بود. در ادامه با به‌کارگیری آزمون فریدمن، ابعاد دو متغیر اصلی پژوهش رتبه‌بندی شد که در میان ابعاد مدیریت دانش، تسهیم و انتقال دانش به همراه کسب دانش و ذخیره دانش، به عنوان مهم‌ترین زیر معیارها انتخاب و در میان اجزای سرمایه فکری نیز سرمایه رابطه¬یی و سرمایه انسانی از قوت بیشتری نسبت به سایر متغیرها برخوردار بودند. در انتها نیز به‌کارگیری آزمون میانگین نشان داد که در میان کلیه متغیرهای تحقیق، تنها یادگیری سازمانی است که در سطح مطلوبی قرار ندارد.

کلیدواژه‌ها