الگوریتم مرکب از تحلیل پوششی داده‌ها (DEA)‌ و فرآیند تحلیل شبکه‌ای (ANP) در ارزیابی عملکرد در دانشکده‌ها

نویسندگان

1 عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات گروه مهندسی صنایع تهران

2 عضو هئیت علمی دانشگاه ازاد اسلامی گروه مهندسی صنایع قزوین

3 کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی گروه مهندسی صنایع

4 کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز گروه مدیریت

چکیده

از جمله مسائل مهمی که دانشگاه‌های کشور با آن مواجهند، نبود سیستم‌های منسجم ارزیابی عملکرد است. هر نظام آموزشی و پژوهشی پویا برای کنارآمدن با تغییر و تحول، به ارزیابی عملکرد نیازمند است و یکی از اجزای مهم ارزیابی عملکرد، اندازه گیری کارایی است. تحلیل پوششی داده‌ها تکنیکی ریاضی و مدیریتی برای ارزیابی کارایی واحدهای تصمیم گیری با ورودی‌ها و خروجی‌های چندگانه است و می تواند در اندازه گیری کارایی بخش‌های مختلف دانشگاه‌ها به کار گرفته شود. با این وجود، این مدل کلاسیک فقط واحدها را به دو گروه کارا و ناکارا تقسیم بندی می کند و امکان رتبه بندی کامل آن‌ها را ندارد و این نقص عمده ای برای این روش محسوب می شود. در نتیجه روش‌های ترکیبی نظیر تحلیل پوششی داده‌ها و فرآیند تحلیل شبکه ای برای از بین بردن این محدودیت طراحی شده اند. در این مقاله با کمک مدل ترکیبی DEA-ANP یک مطالعه محاسباتی جامع برای مقایسه کارایی دو حوزه‌ آموزشی و پژوهشی 17 دانشکده دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات برای سال تحصیلی 1389-1388 انجام شده است. نتایج نشان می دهد که مدل استفاده شده مدل مناسب و کارایی برای ارزیابی سازمان‌ها و موسسات مختلف است.

کلیدواژه‌ها