جذابیت وب‌سایت‌های تجارت الکترونیک

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری دانشگاه عالمه طباطبایی وعضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهریار

2 کارشناسی ارشد و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

در پژوهش حاضر به بررسی تاثیر متغیرهای نمای سایت، پیمایش سایت، محتوی سایت، قابلیت اعتماد و متغیرهای فنی بر جذابیت وب سایت¬های تجارت الکترونیک پرداخته شد. پرسشنامه ای متشکل از 24 سوال به رؤیت جمعی از استادان رشته مدیریت و صاحبنظران رشته تجارت الکترونیک رسید و روایی آن اثبات شد. برای اثبات پایایی نیز پرسشنامه میان 35 نفر از نمونه آماری منتخب (مشتریان شرکت¬هایی که در زمینه وب سایت¬های تجارت الکترونیک فعال هستند) توزیع گردید و مقدار آلفای کرانباخ بدست آمده، حاکی از تائید پایایی تمامی متغیرها و کل پرسشنامه بود. با استفاده از نرم¬افزار LISREL تاثیر مثبت و معنی‌دار متغیرها بجز متغیر پیمایش سایت بر جذابیت وب سایت¬های تجارت الکترونیک تائید شد و با بکارگیری آزمون همبستگی پیرسون نرم¬افزار SPSS، رابطه میان متغیرهای مختلف بررسی شد که میان متغیرهای قابلیت اعتماد با نمای سایت با (0.329-) و قابلیت اعتماد با محتوی سایت با (0.545-) رابطه معکوس وجود داشت. نتایج سایر روابط موجود میان متغیرها مثبت و معنادار بوده است.

کلیدواژه‌ها