نسبت‌های مالی و نرخ بازده سهام در صنعت بانکداری

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاهآزاد اسلامی واحد تهران مرکز

2 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مالی

چکیده

یکی از ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری کمک به استفاده کنندگان در پیش بینی جریانات نقد آتی ورودی به واحد اقتصادی و به تبع آن پیش بینی بازده سرمایه گذاری است .طبق مفروضات بازار کارا در سطوح ضعیف کارایی ، اطلاعات حسابداری می تواند با بازده رابطه معنی داری داشته باشد. در این تحقیق رابطه بین برخی از نسبت های مالی و بازده سهام در بازار بورس تهران برای سال های 1387 الی 1389 مورد بررسی قرار گرفته است. نسبت های مورد بررسی از پنج گروه نسبت های فعالیت ،نقدینگی سودآوری ، ساختار سرمایه ، ریسک اعتباری بودند .بازده سهام برای یک دوره سالیانه ارائه شده است. برای آزمون فرضیات در ارتباط با وجود رابطه خطی از تحلیل همبستگی استفاده شده است. نتایج تحلیل داده ها برای کل بانک ها نشان داد که بین نسبت های فعالیت ،نقدینگی، سودآوری، ساختار سرمایه، ریسک اعتباری با بازده سهام بانک ها رابطه معنی داری وجود ندارد .

کلیدواژه‌ها