طراحی مدل ارزیابی ارزش دریافت شده از دیدگاه مشتری

نویسنده

عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده

مدیریت استراتژیک بازاریابی با تضمین ایجاد ارزش برتر در پیشنهادهای یک شرکت برای مشتریان هدف، به روشی که شرکت را در تأمین اهداف استرات‍ژیک یاری رساند، به نتیجه می‌رسد. حداکثرسازی ارزش، برای مشتریان هدف، اصل اساسی است که به عنوان اساس همه فعالیت‌های بازاریابی به کار می‌رود. مدیریت ارزش در همه جنبه‌‌های طراحی یک استراتژی و تاکتیک‌های آن نفوذ می‌کند. موفقیت تجاری تنها زمانی می‌تواند تأمین شود که ارزش پیشنهاد شده به مشتریان هدف، به حداکثر رسیده باشد. شکست در ایجاد ارزش برای مشتریان هدف، ناگزیر به یک مبادله بازاریابی غیرموثر و شکست در بازار منجر می‌شود. از این رو مدیریت ارزش مشتری یک عامل اساسی در تعیین استراتژی شرکت است. چرا که مشتریان منبع نهایی ارزش برای شرکت هستند، مدیریت ارزش مشتری برای موفقیت شرکت ضرورت دارد. بدین ترتیب هدف این تحقیق طراحی مدل و ابزاری موثر برای ارزیابی ارزش دریافت شده مشتری در حوزه خدمات بانکداری است. بدین منظور برای تعیین ابعاد ارزش دریافت شده از دیدگاه مشتری خدمات بانکی، به تهیه پرسشنامه ای بر اساس مقیاس گلوال مبادرت و با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی به تبیین ابعاد ارزش دریافت شده مشتری در خدمات بانکی پرداخته شده است. براساس یافته‌های تحقیق سه بعد: ارزش کارکردی، ارزش پولی و ارزش روان‌شناختی شناسایی شده است که تعیین کننده ارزش دریافت شده از مشتریان خدمات بانکی استان تهران است.

کلیدواژه‌ها