ارزیابی قابلیت روش‌های برون‌سپاری

نویسندگان

1 عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

2 کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده

پژوهش حاضر به دنبال شناسایی ابعاد و شاخص های مؤثر بر هر یک از ابعاد برون سپاری فرایندهای سازمانی است، تا با ارائه یک مدل تصمیم گیری با رویکرد استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی، تصمیم گیرندگان را در انتخاب بهترین روش برون سپاری یاری نماید. روش تحقیق از نظر روش، پیمایشی و از حیث هدف، کاربردی است. جامعه آماری تحقیق، 30 نفر از مدیران و کارشناسان متخصص بخش برنامه ریزی و کنترل تأمین شرکت مهندسی و ساخت پره توربین(مپنا) در نظرگرفته شده است. افزایش اثربخشی،بهبود پاسخ گویی و افزایش انعطاف پذیری در مقابل نوسانات بازار و تقاضاهای متنوع و موارد دیگر از جمله دلایلی است که سازمان‌ها را بسوی برون سپاری فعالیت های خود سوق می دهد. با استفاده از تکینک گروه اسمی ، ابعاد برون سپاری فرایندهای سازمانی شناسایی گردید.ابعاد مورد ارزیابی برون سپاری فرایندهای سازمانی عبارتند از : کیفیت، ریسک اقتصادی و فنی، تحویل و تکنولوژی. یافته‌های پژوهش نشان داد که : 1. ابعاد کیفیت، ریسک اقتصادی و فنی، تحویل و تکنولوژی در برون سپاری فرایندهای سازمانی اهمیت یکسان ندارند. 2. بعد ریسک اقتصادی و فنی، مهمترین بعد در برون سپاری فرایندهای سازمانی شرکت است. 3. مهمترین شاخص در برون سپاری فرایندهای سازمانی از منظر بعد ریسک اقتصادی و فنی، شاخص «شرایط سیاسی و اقتصادی» است. 4. مهمترین شاخص در برون سپاری فرایندهای سازمانی از منظر بعد کیفیت، شاخص «کیفیت خدمات» است. 5. مهمترین شاخص در برون سپاری فرایندهای سازمانی از منظر بعد تکنولوژی، شاخص «تکنولوژی ساخت» است. 6. مهمترین شاخص در برون سپاری فرایندهای سازمانی از منظر بعد تحویل، شاخص «پاسخ گویی سریع» است. و در نهایت بهترین روش برون سپاری، با توجه به بعد ریسک اقتصادی و فنی روش برون سپاری پیمانکار طرف سوم است.

کلیدواژه‌ها