کیفیت سود و بازده سهام شرکت‌های بورسی

نویسندگان

1 عضو هئیت علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکز

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی گرایش مالی

چکیده

در این مقاله نقش اقلام تعهدی در تشریح کیفیت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است و رابطه بین کیفیت سود از طریق اقلام تعهدی و اجزای تشکیل دهنده آن با بازده عادی سهام مورد مطالعه قرار گرفته است. نمونه مورد بررسی شامل 109 شرکت در طی دوره زمانی 1387- 1383 است. اقلام تعهدی به اجزای اختیاری و غیراختیاری تفکیک شده است. برای تعیین رابطه بین کیفیت سود و بازده سهام سه فرضیه مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که بازده سهام شرکت‌ها، تحت تأثیر میزان اقلام تعهدی و اجزای مربوط به آن قرار می گیرد. به عبارت دیگر بین بازده شرکت هایی که اقلام تعهدی آن‌ها به کمترین و بیشترین میزان گزارش می شود، اختلاف معنی داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها