مطالعه نقش اعضای خانواده در تصمیم‌گیری برای خرید کالاهای مصرفی با دوام

نویسندگان

1 استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

2 استادیار دانشکده اقتصاد و علوم انسانی دانشگاه شهید چمران اهواز

3 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

چکیده

با توجه به نقش مهمی که خانواده‌ها در بازار مصرف ایفاء می نمایند، در این مقاله به بررسی نقش اعضای خانواده در مراحل مختلف فرآیند تصمیم گیری خرید که از اهمیت بالائی جهت هدایت تولید کنندگان و فعالان بخش بازار کالاهای مصرفی بادوام دارد، پرداخته شده است. لذا پس از بررسی ادبیات سوابق و مباحث نظری موضوع و همچنین تعیین اهداف و فرضیه های پژوهش، بر اساس روش نمونه گیری طبقه ای متناسب، از بین خانواده های ساکن در شهر تهران تعداد 323 خانواده به صورت تصادفی انتخاب و نسبت به جمع آوری اطلاعات با استفاده از پرسشنامه اقدام شد. با توجه به داده های جمع آوری شده، به منظور تحلیل داده‌ها از آزمون‌های مقایسه میانگین، تحلیل واریانس و ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید. نتایج بررسی و تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان می دهد که بین متغیرهای مستقل: درآمد، سطح تحصیلات، سن فرزندان، قدمت خانواده، بعد خانواده و متغیر وابسته: تصمیم‌گیری خرید کالاهای مصرفی بادوام خانواده رابطه مستقیم وجود دارد.

کلیدواژه‌ها