عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی گروه مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

2 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

وجود نیروی انسانی متعهد در سازمآن‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و وجود چنین نیروی انسانی متعهدی می‌تواند یک مزیت رقابتی و موقعیت برتر استراتژیک برای سازمان محسوب شود. بسیاری از تحقیقات عملکرد بالا، افزایش بهره‌وری، کاهش ترک خدمت و جابه‌جایی کارکنان را نتیجه افزایش تعهد سازمانی کارکنان سازمان‌ها دانسته‌اند. بنابراین توجه به عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی مراکز پزشکی شهید شوریده و نور می‌تواند نتایج گرانبها و مفیدی به همراه داشته باشد. لذا این تحقیق به دنبال بررسی و مطالعه عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی کارکنان این مراکز براساس مدل سیمون است.
این تحقیق از نظر هدف از نوع تحقیق کاربردی و از نظر ماهیتی از نوع تحلیل همبستگی و زمینه‌یابی محسوب می‌شود. جامعه آماری، کارکنان تمام وقت مراکز پزشکی شهید شوریده و نور تهران را در بر می گیرد. در این پژوهش برای انتخاب نمونه از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌یی و برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسش‌نامه استاندارد سیمون استفاده شده است.
فرضیه‌های تحقیق در سه سطح کارکنان غیرپزشکی، کارکنان پزشکی و کل کارکنان مورد سنجش قرار گرفته است و برحسب نوع داده‌ها، در هر فرضیه از ضریب همبستگی برای بررسی رابطه بین متغیرها بهره برده‌ایم و نتایج حاصل از بررسی فرضیات در این پژوهش عبارتند از:
در سطح کارکنان غیرپزشکی، همبستگی مستقیم بین فرهنگ سازمانی با تعهد سازمانی، بین رضایت شغلی با تعهد سازمانی، بین وضعیت تأهل کارکنان با تعهد سازمانی و همبستگی معکوس بین میزان تحصیلات با تعهد سازمانی مشاهده شد و فرضیه‌های ذی ربط مورد تأیید قرار گرفت.
در سطح کارکنان پزشکی، همبستگی مستقیم بین فرهنگ سازمانی با تعهد سازمانی و بین رضایت شغلی با تعهد سازمانی مشاهده شد.
در سطح کل کارکنان، همبستگی مستقیم بین فرهنگ سازمانی با تعهد سازمانی، بین رضایت شغلی با تعهد سازمانی و بین وضعیت تأهل با تعهد سازمانی برقرار بود.

کلیدواژه‌ها