ساختار مالکیت و عملکرد شرکت‌های بورسی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

2 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مالی مؤسسه آموزش عالی الغدیر تبریز

چکیده

تحقیق حاضر با هدف تعیین نقش ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت­ها صورت گرفته است. بدین منظور تأثیر متغیرهای ساختار مالکیت که عبارتند از : تمرکز مالکیت، مالکیت نهادی و مالکیت سهام آزاد شناور، بر عملکرد 97 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1383تا  1388بررسی شده است.
تحقیق حاضر از لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی است و روش تحقیق از نوع تحقیقات علی است. با توجه به اینکه اطلاعات مورد بررسی، هم به صورت مقطعی وبین شرکت‌های مختلف است وهم به­صورت سری زمانی است، از روش تحلیل رگرسیون داده‌های تلفیقی استفاده شده است. یافته­های کلی تحقیق نشان می­دهد که تمرکزمالکیت تأثیر معنی­داری بر عملکرد شرکت ندارد ولی تأثیر مالکیت سرمایه­گذاران نهادی و مالکیت سهام آزاد (شناور) معنی دار است.

کلیدواژه‌ها