فن‌آوری اطلاعات و استقرار و بهبود نظام جامع برنامه‌ریزی

نویسندگان

1 عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

2 عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

3 کارشناسی ارشد رشته مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیک

چکیده

سازمان‌های امروزی نیازمند یکپارچگی درداده‌ها واطلاعات هستند؛ بنابراین گرایش به استفاده از سیستم برنامه ریزی منابع سازمان دارند. این سیستم‌ها که از آخرین نسل‌های سیستم‌های اطلاعاتی محسوب می شود، این قابلیت را دارند که به کمک آن بتوان عملکرد کلیه واحدهای سازمان را یکپارچه و منابع سازمان را برنامه ریزی و مدیریت نمود. ولی استقرار و اجرای آن نیازمند مهیا شدن زیرساخت‌های مناسب برای آن‌هاست. بعضی از شرکت‌ها بدون توجه به فراهم آوردن زیرساخت‌های لازم، تصمیم دارند وارد این مقوله بزرگ و پیچیده شوند. بدین سبب ممکن است دچار مشکلات و خسارت‌های زیادی گردند و آرمان دستیابی به این هدف برای آنان غیر ممکن گردد. بنابراین هدف این تحقیق شناسایی، تعیین نحوۀ اثرگذاری و اولویت بندی عوامل و شاخص‌های اثرگذار فن‌آوری اطلاعات بر استقرار و بهبود سامانه‌های برنامه ریزی منابع سازمان و ارائه یک مدل جهت پیاده سازی این سامانه‌هاست. روش تحقیق از حیث هدف کاربردی و ازحیث روش توصیفی- پیمایشی، و از طرفی یک تحقیق میدانی است. جمع آوری داده‌ها و اطلاعات بوسیله پرسشنامه و مصاحبه انجام گرفته، حجم نمونه آماری برای فرضیه اول و سوم تحقیق 211 نفر و شامل افرادی است که در سازمان مورد مطالعه، از فن‌آوری اطلاعات استفاده می کنند، تجزیه و تحلیل به روش آماری و بوسیله نرم افزار «SPSS»انجام گرفت. همچنین از آرای پنج تن کارشناس فن‌آوری اطلاعات نیز برای فرضیه دوم و چهارم تحقیق بهره گرفته شد. تجزیه و تحلیل آن به روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی و بوسیله نرم افزار«Expert Choice»انجام گرفت.
 سرانجام عوامل(فن‌آوری اطلاعات، آموزش، حمایت مدیریت ارشد، فرهنگ سازمانی، مشارکت کارشناسان خارج از سازمان، پایبندی به مقررات، انگیزش کارکنان) و شاخص‌های (سخت افزاری، نرم افزاری، شبکه و ارتباطات، پایگاه داده و داده‌ها، نیروی انسانی، امنیت) شناسایی شد و نحوۀ تأثیرگذاری آن‌ها یکسان نبود. عامل فن‌آوری اطلاعات و شاخص سخت‌افزاری از مهمترین آن‌ها بود. برای ارائه یک مدل جهت پیاده سازی این سیستم‌ها، از روش تصمیم‌گیری چند شاخصه و به کمک فن رجحال ترتیبی با تشابه به پاسخ ایده‌آل پیشنهاد گردید، نخست به فراهم آوردن زیر ساخت‌های این سیستم در کنار حفظ سیستم‌های فعلی سازمان پرداخته شود و در مرحله بعد پیاده سازی به روش اجرای ماژول‌هایی از سیستم برنامه ریزی منابع سازمان انجام گیرد.

کلیدواژه‌ها