تأثیر رنگ‌ها بر کارآیی تبلیغات

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

2 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده

امروزه شرکت‌ها به اثر معجزه آسای رنگ‌ها پی برده اند. رنگ می تواند علاقه را برانگیزد و در نتیجه میل به خرید محصول را افزایش دهد. برای هدفمند کردن هر چه بیشتر تبلیغات به شناخت رنگ‌ها، خصوصیات و تاثیرات متفاوت آن‌ها بر افراد نیاز داریم. هدف اصلی در این مطالعه، بررسی وجود اختلاف در رنگ انتخابی روش‌های تبلیغاتی تلویزیونی، بیلبوردی و اتوبوسی از طریق مدل آیدا[3] و تعیین رنگی است که بیشترین اثر را در هریک از سه رسانه دارد. لذا طی یک تحقیق پیمایشی پرسشنامه‌ای در بین خریداران مواد شوینده و بهداشتی توزیع شد و موارد بالا با استفاده از روش رگرسیون لجستیک ترتیبی و نیکویی برازش مورد آزمون قرار گرفت. یافته‌های پژوهش نشان می دهد که تاثیر رنگ مورد استفاده در تبلیغات این سه روش از تفاوت معنی داری برخوردار است و در انتخاب رنگ، سفید بیشترین میزان را دارد. هر چند با نگاهی دقیق درمی یابیم که شرکت‌ها در کنار این رنگ با توجه به نوع محصولات خود باید از دیگر رنگ‌های برانگیزنده علاقه نیز استفاده کنند

کلیدواژه‌ها