به‌کارگیری راهبردهای تکرو برای کسب بازده مطلوب در بورس

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

2 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، گرایش مالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

چکیده

بررسی عملکرد استراتژی‌های تکرو طی سال‌های اخیر مورد توجه پژوهشگران و فعالان بازار سهام قرار گرفته است. اگرچه شواهد بسیاری مبنی بر سودمندی این نوع استراتژی‌ها در دست است، اما بیشتر آن‌ها مربوط به بازار سهام آمریکا و کشورهای اروپایی است. این پژوهش بر آن بود تا عملکرد این استراتژی‌ها را در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1383 تا 1387 مورد بررسی قرار دهد.
مطابق با استراتژی‌های تکرو، برای کسب سود بیشتر ‌باید سهام با ارزش را که دارای ویژگی‌هایی چون نسبت پایین قیمت به درآمد، اندازه کوچک، درصد سود تقسیمی بالا، نسبت پایین ارزش بازار به ارزش دفتری هستند خریداری نمود و سهام رشدی که دارای خصوصیاتی متضاد با سهام ارزشی هستند را به فروش رساند تا بدون تحمل ریسک اضافی بازده بالاتری کسب نمود.
در این پژوهش عملکرد استراتژی‌های مذکور در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی مذکور با استفاده از بازده پرتفوی‌هایی متشکل از سهام با شاخص‌های فوق الذکر و به کمک روش تحلیل داده‌های مقطعی موزون مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج این پژوهش نشان داد که در بازه زمانی مذکور، سهام با ارزش با نسبت پایین قیمت به درآمد، اندازه کوچک و درصد سود تقسیمی بالا، بازده بالاتر معناداری نسبت به سهام رشدی داشته اند؛ اما در مورد سهام شرکت‌های با نسبت پایین ارزش دفتری به ارزش بازار نمی توان گفت بازده بالاتر معناداری نسبت به سهام شرکت‌های با نسبت بالای ارزش دفتری به ارزش بازار دارند.

کلیدواژه‌ها