رفتار شهروندی اعضای هیأت علمی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

2 دانش‌آموخته و عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

3 دانش‌آموخته مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

در مباحث مدیریت، توجه قابل ملاحظه ای برای فهم تأثیر نقش های فرا وظیفه‌یی کارکنان بر عملکرد سازمان انجام شده است. انجام این نقش‌های فرا وظیفه یی از سوی کارکنان را می توان به عنوان رفتار شهروندی سازمانی در نظر گرفت. اگر دانشگاه را به عنوان یک سازمان در نظر بگیریم، بروز رفتارهای شهروندی سازمانی از سوی استادان دانشگاه می‌تواند عملکرد دانشجویان و در نهایت عملکرد دانشگاه را تا حد بسیار زیادی تحت تأثیر خود قرار دهد. هدف اصلی تحقیق حاضر نیز سنجش میزان بروز رفتار شهروندی سازمانی استادان دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی است. در این پژوهش که از نوع توصیفی- پیمایشی است، ابعاد رفتار شهروندی سازمانی بر مبنای تقسیم بندی اُرگان شامل: نوع دوستی، وجدان کاری، ادب، فضیلت مدنی و گذشت و جوانمردی، مورد توجه قرار گرفته است. ابزار جمع آوری داده ها در این پژوهش، پرسشنامه استاندارد بتمن و اُرگان (1986) است که ضمن تعدیل و تطبیق با نظر گروه پژوهش تعداد 25 سؤال آن در نظر گرفته شده است. پایایی ابزار از طریق روش آلفای کرنباخ (0.847α=) تأیید شده است. نمونه آماری نیز از بین دانشجویان دانشکده مدیریت به تعداد 330 نفر و از بین استادان دانشکده به تعداد 16 نفر به شیوه تصادفی ساده انتخاب شده اند. روایی ابزار از طریق نظرات خبرگان گروه پژوهش به صورت صوری، محتوایی و در نهایت تحلیل عاملی تأیید شد. برای پاسخ به سؤالات پژوهش از روش های آمار توصیفی و برای آزمون فرضیه ها از روش های آمار استنباطی استفاده گردید. در نهایت نتایج نشان داد که اعضای هیأت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی در مجموع از سطح خوبی از بروز رفتارهای شهروندی سازمانی برخوردارند.

کلیدواژه‌ها