تنیدگی شغلی و فرسودگی کارکنان امور اداری

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

2 عضو هیأت علمی گروه مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

تنیدگی همان فشار روانی است که بر اثر عدم شناخت و ادارک درست از خود و محیط اطراف در یک فرد به وجود می‌آید. این تحقیق در صدد یافتن میزان تنیدگی شغلی و رابطه آن با فرسودگی شغلی متصدیان امور اداری بخش بین الملل بانک صادرات ایران (شهر تهران) است که برمدل تنیدگی شغلی اسیپو و فرسودگی شغلی مسلش تکیه دارد.
تلاش این پژوهش، با استفاده از روش توصیفی پیمایشی با زمینه کاربردی بر بررسی رابطه و نوع رابطه بین تک تک مؤلفه‌های متغیر تنیدگی شغلی با متغیر فرسودگی شغلی، خود متغیر تنیدگی شغلی با متغیرفرسودگی شغلی، از طریق آزمون همبستگی پیرسن و اولویت بندی مؤلفه‌های هردوی آن‌ها از طریق آزمون فریدمن بوده و به همین منظور به عنوان ابزار انجام تحقیق از پرسشنامه‌ای استفاده شد که روایی آن توسط کارشناسان و پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ مورد سنجش قرار گرفته است.
بر این اساس، یافته‌های به دست آمده از نمونه 140 نفری که از میان متصدیان امور اداری بخش بین الملل بانک با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده بودند، نشان داد که بین مؤلفه‌های تنیدگی شغلی و فرسودگی شغلی رابطه معناداری وجود دارد و ضرایب چهار مؤلفه ( محدوده نقش، دوگانگی نقش، بی کفایتی نقش و محیط فیزیکی ) در مدل رگرسیونی صفر نیست و در ایجاد تنیدگی شغلی نقش دارند.

کلیدواژه‌ها