برون‌سپاری فعالیت‌های خدماتی شرکت‌ها

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

برون سپاریبه عنوان یک ابزار اجرایی ساده و اقتصادی، روز به روز کاربردهای بیشتری پیدا می‌کند. مدیران تجاری و صنعتی ضمن آنکه علاقه مندند از استراتژی برون سپاری استفاده کنند، درعمل در این زمینه، با مسایل و مشکلات مفهومی متنوعی روبه رو هستند. متاسفانه مطالعات علمی معدودی در زمینه برون سپاری خدمات موجود است. در حالی که پژوهش‌های اکادمیک قابل ملاحظه ای در زمینه استفاده از برون سپاری در فعالیت‌های ساخت محصول موجود است.
هدف اصلی این تحقیق کمک به تصمیم گیری سازمان در استفاده ازچارچوب مناسب تصمیم گیری برای برون سپاری فعالیت‌های خدماتی با شرایط زیر است:شناسایی عوامل مهم برون سپاری
بررسی مدل‌های مختلف برون سپاری
تشخیص بهترین چارچوب برای شرکت‌های توزیع نواحی و تهران بزرگ توانیر
این تحقیق دارای 4 فرضیه اصلی و 3 فرضیه فرعی است. متغیر‌های اصلی شامل : تفکیک ناپذیری، عدم اطمینان تقاضا، موقعیت رقابتی و تماس با مشتری نهایی، و متغیر‌های تعدیلی شامل: اصلی بودن فعالیت، اهمیت فعالیت و تعداد تامین کنندگان بالقوه است. روش تحقیق توصیفی – زمینه‌یی – همخوانی بوده و نوع آن براساس اهداف تحقیق، کاربردی است. شرکت‌های توزیع نواحی و تهران بزرگ شرکت توانیر به عنوان جامعه آماری انتخاب گردید. داده‌ها از طریق پرسشنامه جمع آوری و فرضیه‌های تحقیق با آزمون کای- دو، مورد تحلیل و تایید قرار گرفت. مدل بهینه برون سپاری طراحی و تهیه شد. پیشنهادهای پژوهشگر براساس فرضیه‌ها ی مطرح در تحقیق ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها