میزان تطابق مهارت‌های فارغ‌التحصیلان کارشناسی حسابداری با معیارهای حرفه حسابرسی

نویسندگان

1 دکترای حسابداری از دانشگاه تربیت مدرس

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد حسابداری از دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان

چکیده

هدف اصلی این پژوهش ارزیابی میزان انطباق بین مهارت‌های فارغ‌التحصیلان دوره کارشناسی حسابداری ومعیارهای مورد نیاز برای حرفه حسابرسی است. هدف یاد شده بوسیله سه فرضیه اصلی در سه طبقه مهارت عمومی وشخصی، اداری و مدیریتی وتخصصی وحرفه‌یی وسی پرسش فرعی مورد آزمون واقع شده است.جامعه آماری تحقیق شامل سه گروه، استادان دانشگاه، حسابرسان ودانشجویان کارشناسی ارشد حسابداری است. این تحقیق از نوع توصیفی-‌پیمایشی از شاخه میدانی است و روش گردآوری مباحث نظری آن کتابخانه‌یی بوده و داده‌های آن به صورت نمونه گیری از جامعه بزرگتر به وسیله پرسشنامه(با استفاده از طیف5 رتبه‌یی لیکرت) بدست آمده است. همچنین دراین تحقیق از آزمون‌های کروسکال والیس و تحلیل واریانس جهت آزمون فرضیه‌ها استفاده شده است. نتایج بدست آمده برای فرضیه‌هایتحقیق  بیانگر آن است که بین نظرات سه گروه تحقیق در مورد میزان انطباق سه دسته مهارت‌های ذکر شده‌ فارغ التحصیلان دوره کارشناسی حسابداری بامعیارهای مورد نیاز برای ورود به حرفه حسابرسی تفاوت معناداری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها