استراتژی‌های مدیریت تعارض و ساختار سازمانی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی – واحد تهران مرکزی

2 کارشناس ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

اساساً در سازمان­ها، درجات مختلفی از سطوح اجرایی وجود دارد و مدیران رده­های مختلف در هر سطح بدلیل سروکار داشتن با افراد جامعه و سرپرستی کارکنان در حیطه نظارت خود، روزانه با چالش­ها و تعارض­های فراوانی در سازمان خود روبرو هستند .یکی از مهّم­ترین ویژگی های رهبران سازمان­های موفق، به کارگیری یک استراتژی و شیوه مناسب برخورد با تعارض­ها و عوامل اختلاف­زا در سازمان است.روش تحقیق حاضر توصیفی – همبستگی – پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است . جامعه آماری آن مدیران و مسئولان کلیه­ شعبات تأمین اجتماعی مستقر در شهر تهران است که مجموعاً 400 نفرند  و حجم نمونه 200 نفری به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شد. ابزار اصلی اندازه گیری شامل دو نوع پرسشنامه: (1) و (2) است که پرسشنامه (1) به استراتژی های مدیریت تعارض و پرسشنامه شماره (2) به ساختار مربوط می‌شود. ابزار دیگری که برای کاهش خطا مورد استفاده قرار گرفت، مطالعه اسناد و مدارک و مصاحبه بوده است. اطلاعات به دست آمده پس از مقایسه تک تک سوالات دو پرسشنامه با یکدیگر تحت نرم افزار Spss مورد تحلیل و محاسبه قرار گرفت و برای تعیین ارتباط متغیرها از آزمون کارل پیرسن (آزمون واگرایی) استفاده گردید و سطح معنی داری (05/0) در نظر گرفته شد.  براساس نتایج بدست آمده از آزمون کارل پیرسن، فرضیه های تحقیق مورد تایید قرار گرفت و نهایتاً با توجه به روابط معنی داری بین استراتژی های مدیریت تعارض با ساختار سازمانی نیاز به آموزش، نگاه به کارکنان با دید سرمایه‌یی، مشارکت کارکنان و استفاده از نظرات آنان در تدوین استراتژی و نظارت‌های غیر محسوس احساس می شود.

کلیدواژه‌ها