سبد پروژه‌های استراتژیک کسب و کار

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه تهران

2 عضو هیأت علمی گروه مدیریت دانشکده علوم انسانی دانشگاه گیلان

چکیده

با توجه به محدودیت منابع و حضور رقبای چابک و هوشمند در محیط کسب و کار، تدوین و اولویت بندی سبد متوازنی از ابتکارات و پروژه‌های استراتژیک کسب وکار حیاتی می‌نماید.
هدف این مقاله بهره گیری از ابزار‌های مدیریتی توانمند، ابتکارات و برنامه‌های راهبردی کسب وکار است. بر این اساس روش ارزیابی متوازن(BSC) و گسترش عملکرد کیفیت (QFD) که ترکیبی از ابزارهای استراتژیک مدیریت کسب وکار بر پایه تحلیل شبکه‌یی فازی(FANP) انتخاب شده است. همچنین، در این بررسی نشان داده  می‌شود که چگونه یک شرکت می‌تواند از روش سه مرحله‌یی گسترش عملکرد کیفیت مبتنی بر روش ارزیابی متوازن (طرح ریزی راهبرد، مدیریت راهبرد، مدیریت اقدامات) و با رویکرد تجزیه و تحلیل شبکه‌یی فازی، به سبد باکیفیتی از ابتکارات استراتژیک کسب وکار دست یابد. نتایج بیانگر این مهم است که متدولوژی تبیین شده در مقاله حاضر، سبد معنی‌دارتری از پروژه‌های سازمانی را تدوین و تعیین اولویت می‌نماید. در انتها با بیان یک مطالعه موردی از کاربرد متدولوژی پیشنهادی در یکی از شرکت‌های فعال در صنعت روغن، مفاهیم ذکرشده به طور عمیق تری مورد توجه قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها