تأثیر تعهد سازمانی بر عملکرد کارکنان

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

2 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی

3 کارشناس ارشد مدیریت مالی

چکیده

از آنجا که نگرش می تواند به عنوان یکی از عوامل اثرگذار در شکل دهی به رفتار عمل کند، در مجموعه ادبیات علم رفتار سازمانی تحقیقات بسیاری در زمینه رابطه بین این دو موضوع انجام شده است. یکی از موضوعات مورد توجه صاحبنظران در این حوزه، تعهد سازمانی بوده است. تعهد سازمانی در طول زمان دستخوش تغییراتی بوده است بطوریکه دیدگاه‌های اولیه درباره این موضوع به تک بعدی بودن این مفهوم و دیدگاه‌های جدیدتر به چند بعدی بودن آن اشاره کرده اند. یکی از الگوهای چند بعدی درباره تعهد سازمانی الگوی سه بعدی دو صاحبنظر در این عرصه به نام‌های می یر و آلن است و به زعم آنان تعهد سازمانی شامل سه بعد، تعهد عاطفی ، تعهد تکلیفی و تعهد مستمر است. از طرفی عملکرد نیز به عنوان شیوه انجام کار که بعضا مترادف با حاصل و نتیجه کار کارکنان تلقی شده است، یکی از چالش‌های همیشگی مدیریت سازمان‌ بوده است. این تحقیق به بررسی رابطه بین تعهد سازمانی و ابعاد آن  با عملکرد کارکنان مستقل، بصورت مطالعه موردی، در شرکت گاز استان آذربایجان غربی پرداخته و نتایج تحقیق حاکی از وجود ارتباط معنی دار آماری بین هر یک از ابعاد سه گانه تعهد سازمانی با عملکرد کارکنان بوده است. ضمناً فرضیه اصلی تحقیق که رابطه بین عملکرد و تعهد سازمانی کارکنان را به صورت کلی مورد بررسی و آزمون قرار داده است، نیز تایید شد. باتوجه به یافته‌های این تحقیق مبنی بر وجود رابطه قوی بین دو متغیر تعهد سازمانی و عملکرد کارکنان ، پیشنهاد می‌شود که مدیران برای بهبود عملکرد کارکنان ، به راهکارهایی توجه نمایند که موجبات ارتقای تعهد سازمانی افراد را فراهم می‌کند.

کلیدواژه‌ها