عوامل جذابیت محصول و تأثیر آن بر رفتار مشتری

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی - واحد مرکزی تهران

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (گرایش بازاریابی)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

این تحقیق به بررسی عوامل موثر بر درگیری ذهنی طبقه محصول در رفتار خرید نان صنعتی می پردازد. طرح این تحقیق بر مبنای یک مدل مفهومی طراحی شده است که در تحقیق دریچوتیز و همکاران در سال 2007 به کار گرفته شد بر اساس آن پیشنهادهایی برای محققان آتی، ارائه گردید. درگیری ذهنی طبقه محصول با پنج شاخص طعم ومزه، قیمت، مواد تشکیل دهنده، راحتی آماده سازی و نام و نشان تجاری سنجیده شده است. روش تحقیق توصیفی است که با بکارگیری ابزار پرسشنامه و روش پیمایشی جمع آوری داده‌ها، اطلاعات مورد نیاز آن جمع آوری گردیده است. جامعه آماری این تحقیق، خریداران نان صنعتی در شهر تهران‌اند که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه‌یی چند مرحله‌یی، تعداد 404 نمونه سالم انتخاب گردید. در این تحقیق با استفاده از مدل‌های خطی تعمیم یافته، به تجزیه و تحلیل داده‌ها پرداخته شده است. ابتدا با آزمون کای دو صحت مدل تایید شده است و مقدار شاخص‌های مک فدن، نگل کرک و کاکس و اسنل وضعیت مناسب برازش مدل را نشان می‌دهد. در ادامه با بررسی مقدار احتمال هر متغیر و در سطح اطمینان 95% فرضیات: سطح در آمد، میزان تحصیلات، جمعیت خانواده، جستجوی اطلاعات، نقش خوردن در کاهش ابتلا به بیماری‌ها، استفاده از راهنمایی‌های تغذیه‌یی و طراح وعده غذایی خانواده بودن تایید گردید و تاثیر عوامل دانش تغذیه، مدت زمان خرید، چرخه عمر خانواده، داشتن رژیم غذایی خاص، خریدار اصلی خانواده بودن و وضعیت اشتغال بر میزان درگیری طبقه محصول تایید نگردید.

کلیدواژه‌ها