تأثیر فن‌آوری اطلاعات بر هوش تجاری مدیران

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان

2 کارشناس ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان

3 کارشناس ارشد و عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور واحد دهاقان

چکیده

گرد آوری و ارزیابی اطلاعات مربوط به شرکت‌های رقیب در امر تدوین استراتژی‌ها؛ نقشی حیاتی دارد. هر قدر شرکت بتواند از شرکت‌های رقیب اطلاعات بیشتری به دست آورد، احتمال آنکه استراتژی‌های اثربخش‌تر و موفقیت‌آمیزتر تدوین و اجرا کند، بیشتر است. بنابراین ردیابی و درک رقبا و واکنش به آن‌ها به عنوان یک جنبه ویژه از فعالیت بازاریابی مطرح و لازم است که شرکت‌ها یک برنامه اثربخش به نام هوشمندی رقابتی را به اجرا درآورند (دیوید، 1379). هدف از این تحقیق بررسی تاثیر فن‌آوری اطلاعات برهوش تجاری مدیران است که با اجرای پرسشنامه و نظرخواهی از جامعه آماری تحقیق که شامل کلیه مدیران بانک‌های ملی شهر تبریز (87 نفر) تحقق یافت و به دلیل محدودیت تعداد بانک‌های مورد بررسی کل جامعه آماری مورد بررسی قرارگرفت. پایایی ابزار اندازه گیری 87/0 برآورد گردید و براساس نتایج داده‌ها در دو سطح توصیفی و استنباطی تاثیر و نقش فن آوری اطلاعات بر شناخت مدیران از رقبا، شناخت بازار و تسهیل تبادل اطلاعات دربین کارکنان با 95 درصد اطمینان به اثبات رسید.

کلیدواژه‌ها