بررسی رابطه هوش عاطفی با عملکرد کارکنان

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

2 عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

3 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

4 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده

در عصر کنونی که فشارهای مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، افراد را بی‌طاقت نموده است و درگیری­های محل کار بیش از گذشته به چشم می­خورد، نیاز به ترفندی است که بتوان به نوعی این هیجان­ها را برطرف نمود. در این مقاله سعی شده است با بیان مفهوم هوش عاطفی و عملکرد، رابطه این دو متغیر با یکدیگر در شهرداری منطقه هشت کرج مورد بررسی قرار گیرد. دو پرسشنامه مختلف در مورد هوش عاطفی و عملکرد، طراحی و مورد بررسی و تعدیل کارشناسان مدیریت قرار گرفت. پرسشنامه­ها میان 98 نفر از کارمندان، توزیع شد و پس از اثبات پایایی آن‌ها از طریق آزمون دقیق فیشر، کلیه فرضیات پژوهش نیز با استفاده از آزمون استقلال کارل- پیرسون مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان‌ می‌دهد که میان هوش عاطفی و تمام مؤلفه­های آن با عملکرد کارکنان شهرداری منطقه 8 کرج، رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. با بکارگیری تکنیک آنتروپی نیز، اوزان مولفه­های تاثیرگذار بر هوش عاطفی به ترتیب: همدلی با وزن 0.2319، مهارت­های اجتماعی با وزن 0.2259، خودآگاهی با وزن 0.2132، انگیزش با وزن 0.2056 و خودتنظیمی با وزن 0.1234 حاصل شده است.

کلیدواژه‌ها