سنجش هوش سازمانی کارکنان

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور

2 کارشناس ارشد مدیریت اجرایی

چکیده

هدف این پژوهش، سنجش هوش سازمانی کارکنان کتابخانه‌های دانشگاه بوعلی سینا و اداره ارشاد اسلامی همدان است. پژوهش از نظر هدف، کاربردی است. روش پیمایشی ـ تطبیقی بین جامعه‌ای مشتمل بر 106 نفر (47 نفر از کتابداران کتابخانه اداره ارشاد اسلامی و 59 نفر از کتابداران کتابخانه‌های دانشگاه بوعلی سینا) در سال 1388 انجام شد. ابزار پژوهش پرسشنامه‌ای براساس هفت مهارت «کارل آلبرخت» بوده است.
فرضیة اصلی پژوهش بر عدم معنی داری تفاوت بین هوش سازمانی کارکنان در کتابخانه‌ دانشگاه بوعلی سینا و کتابخانه اداره ارشاد اسلامی مبتنی است. این فرضیه تأیید شد و فرضیه‌های فرعی پژوهش یعنی «مشاهده چشم‌انداز استراتژیک در کتابخانه دانشگاه بوعلی سینا با کتابخانه اداره ارشاد»، رد می‌شود و فرضیه اعتقاد به سرنوشت مشترک در کتابخانه‌های دانشگاه بوعلی همدان و کتابخانه اداره ارشاد همدان مورد تأیید است و در مورد عملکرد کارکنان در ارتباط با میل به تغییر، مشابه بودن این دو کتابخانه تأیید می‌شود. روحیه کارکنان در هر دو کتابخانه اختلاف معناداری ندارد و این فرضیه نیز تأیید شد. میانگین شاخص اتحاد و توافق کارکنان در کتابخانه‌های دانشگاه بوعلی سینا و کارکنان کتابخانه اداره ارشاد نیز این مشابهت را تأیید می‌کند. فرضیه «کاربرد دانش» در کتابخانه‌های دانشگاه بوعلی سینا وکتابخانه اداره ارشاد تأیید شد. برخورد مدیران در رابطه با عملکرد کارکنان در هر دو کتابخانه مورد پژوهش نیز مشابه است.

کلیدواژه‌ها