تبیین ارتباط هوش سازمانی با چابکی سازمانی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

2 کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، سازمان مدیریت صنعتی تبریز

چکیده

پژوهش حاضر با هدف سنجش هوش سازمانی و بررسی رابطه آن با چابکی سازمانی در سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان آذربایجان شرقی انجام شده است. این تحقیق از نوع همبستگی است و جامعه آماری آن شامل کلیه کارکنان و مدیران سازمان میراث فرهنگی (234 نفر) بوده است که از بین آنها 144 نفر به روش نمونه گیری تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های چابکی سازمانی و هوش سازمانی با روایی و پایایی مناسب استفاده شد. نتایج بدست آمده حاکی از رابطه مثبت و معنادار بین هوش سازمانی و چابکی سازمانی است. همچنین بین چند بعد هوش سازمانی شامل سرنوشت مشترک، میل به تغییر، اتحاد و توافق، روحیه، کاربرد دانش و فشار عملکرد با  چابکی سازمانی رابطه مثبت و معنادار بدست آمد اما بین چابکی سازمانی و چشم انداز استراتژیک رابطه معناداری یافت نشد.

کلیدواژه‌ها