هوش سازمانی و مدیریت بحران

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

2 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی رابطه هوش سازمانی و مولفه‌های آن با مدیریت بحران در شرکت سهامی بیمه ایران است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی واز نظر روش توصیفی – همبستگی است. نمونه تحقیق شامل 187 نفر از مدیران و کارشناسان شرکت‌اند که به روش نمونه‌گیری طبقه‌یی نسبی  نمونه‌گیری و انتخاب شده‌اند. برا ی اندازه‌گیری هوش سازمانی از مدل هفت بعدی آلبرخت استفاده شده و برای مدیریت بحران مدل سه مرحله‌یی بحران مبنا قرار گرفته است. جمع‌آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه بوده و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون‌های ضریب همبستگی اسپیرمن٬ آزمون ضریب چوپروف و آزمون دو جمله‌یی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که علاوه بر وجود رابطه معنادار و مثبت بین هوش سازمانی و مدیریت بحران٬ بین مولفه‌های هوش سازمانی به غیر از میل به تغییر نیز با مدیریت بحران رابطه‌ای مثبت وجود دارد و در بین مولفه‌های هوش سازمانی مولفه کاربرد دانش بیشترین همبستگی را با مدیریت بحران دارا است. همچنین مشخص شد که سطح هوش سازمانی در شرکت بیمه ایران در وضعیت مطلوب قرار ندارد.

کلیدواژه‌ها