هوش هیجانی و تعهد سازمانی مدیران

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی.

2 کارشناس ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی.

چکیده

در این پژوهش به بررسی و تحلیل رابطه بین دو متغیر هوش هیجانی و تعهد سازمانی مدیران پرداخته شده است. هوش هیجانی توانایی تشخیص و تفکیک احساسات خود و دیگران و استفاده از دانش هیجانی در جهت هدایت تفکر و رفتار خود و دیگران است. تعهد سازمانی نیز اعتقاد قوی به اهداف و ارزش­های سازمان، تمایل به تلاش به خاطر سازمان و علاقه به ادامه خدمت در آن را دربرمی­گیرد. جامعه آماری در این پژوهش کلیه روسای شعب بانک سپه در شهر تهران است. هوش هیجانی به وسیله پرسشنامه «شرینگ» و تعهد سازمانی به وسیلة پرسشنامه «آلن و می‌یر» اندازه گیری شده است. بررسی داده‌های گردآوری شده با استفاده از آمارتوصیفی، آزمون ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیره انجام پذیرفت. نتایج حاصل از تحلیل اطلاعات حاکی از این است که بین هوش هیجانی و تعهد سازمانی مدیران رابطه معناداری وجود دارد. همچنین بین تمامی مولفه‌های هوش هیجانی با تعهد سازمانی رابطه معناداری وجود دارد. تحلیل رگرسیون چند متغیره نیز بیانگر آن است که از میان مولفه­های هوش هیجانی، همدلی بیشترین تاثیر را بر تعهد سازمانی دارد.

کلیدواژه‌ها