نقش قوانین و مقررات محاسباتی و سیستم حسابداری تعهدی در ارتقاء ظرفیت پاسخگویی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

2 کارشناس ارشد رشته مدیریت دولتی

چکیده

گزارشگری مالی دولتی در واقع مرکز ثقل پاسخگویی دولت، به مردم و پاسخ خواهی مردم از دولت، است و مردم از طریق نظام گزارشگری مالی کارآمد، قادر خواهند بود از چگونگی ارائه خدمات، نحوه مصرف منابع، استفاده و نگهداری اموال و دارایی ها، مطلع شوند و عملکرد مسئولان را مورد ارزیابی قرار دهند.
دراین پژوهش، نقش قوانین و مقررات محاسباتی و سیستم حسابداری تعهدی در ارتقای ظرفیت پاسخگویی صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور که مهم ترین و تنها صورت مالی دولت است، بررسی و ارزیابی شده است. لذا در این زمینه، عوامل تاثیرگذار در ظرفیت پاسخگویی صورتحساب عملکرد، شناسایی و تا حد امکان، به ارائه پیشنهادهایی پرداخته می­شود.
روش پژوهش بکارگرفته شده، توصیفی- پیمایشی است که طی آن، از طریق بررسی­های میدانی، سوالات در قالب سه فرضیه مطرح و به نظر خواهی پاسخگویان گذاشته شد. برای جمع آوری اطلاعات نیز از پرسشنامه بامقیاس پنج گزینه­یی لیکرت استفاده گردید که در این پژوهش تعداد 108 نمونه از جامعه آماری، انتخاب و پرسشنامه­ها در بین نمونه آماری، توزیع گردید.
اطلاعات جمع آوری شده با استفاده ازآزمون چی دو کارل پیرسون، ضریب چوپروف وآزمون فریدمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و میزان خطای احتمالی در کلیه فرضیه­ها 5% در نظر گرفته شد.
نتایج پژوهش نشان می دهد که قوانین و مقررات محاسباتی و سیستم حسابداری تعهدی در ارتقا ظرفیت پاسخگویی صورتحساب عملکرد نقش بسزایی دارد، ولی اطلاعات مندرج در صورتحساب عملکرد، پاسخگوی انتظارات استفاده کنندگان از این صورتحساب نیست. اما طی سال­های اخیر، در محتوای اطلاعاتی این صورتحساب، بهبود حاصل شده است.

کلیدواژه‌ها