ویژگی­های شخصیتی کارآفرینان و سطح هوش عاطفی آنان

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی

2 کارشناس ارشد مدیریت دولتی

چکیده

امروزه کار آفرینی به عنوان موتور رشد و توسعه سازمان­ها و جوامع شناخته می شود و اهمیت کارآفرینان و نقش کلیدی آنان بر کسی پوشیده نیست. در این تحقیق از مجموع عوامل موثر بر کار آفرینی، صرفاً به ویژگی­های شخصیتی کارآفرینان پرداخته می­شود  شناخت ویژگی­های کارآفرینان، گام مهمی در جهت بهتر شدن وضعیت کارآفرینی در جامعه است. در اینجا با مروری بر مباحث کارآفرینی و هوش عاطفی، به دنبال بررسی رابطه بین آن دو مفهوم هستیم. فرض اصلی تحقیق حاضر بر این امر استوار است که بین دارا بودن ویژگی­های شخصیتی کارآفرینانه و هوش عاطفی کارآفرینان رابطه وجود دارد. در این تحقیق ویژگی­های شخصیتی کارآفرینان با توجه به نظریه های اندیشمندان به شش ویژگی: توفیق طلبی، مخاطره یا خطرپذیری، تحمل ابهام، خلاقیت، استقلال طلبی و داشتن مرکز کنترل درونی تقسیم شده است. برای اندازه­گیری هوش عاطفی کارآفرینان مدل هوش عاطفی گلمن به کار گرفته شد و برای سنجش هر یک از متغیرها پرسشنامه­های جداگانه طراحی گردید.  جامعه آماری تحقیق حاضر را کارآفرینان مستقل استان تهران تشکیل می دهند. برای نمونه گیری از مرکز کارآفرینی دانشگاه شهید بهشتی، مرکز کارآفرینی دانشگاه تهران و انجمن ملی زنان کارآفرین کمک گرفته شد. پس از توزیع پرسشنامه ها بین کارآفرینان، تعداد 55 پرسشنامه تکمیل و بازگردانیده شد. پرسشنامه های جمع آوری شده نمره گذاری و شاخص­های توصیفی محاسبه شد. برای آزمون فرضیات با کمک نرم افزار SPSS از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد. پس از تجزیه و تحلیل داده ها، نتایج بدست آمده نشان داد که بین ویژگی­های شخصیتی کارآفرینان و سطح هوش عاطفی آنان رابطه معنادار وجود دارد. بدین معنا که کارآفرینان  هوش عاطفی بالاتری دارند. همچنین بر اساس فرضیه­های فرعی، رابطه بین نیاز به توفیق طلبی، مخاطره­پذیری، میزان تحمل ابهام، خلاقیت و استقلال طلبی با سطح هوش عاطفی کارآفرینان تائید شد و بین دارا بودن مرکز کنترل درونی و سطح هوش عاطفی کارآفرینان در این پژوهش رابطه معناداری به دست نیامد. در پایان پیشنهادهایی مبنی بر ضرورت آشنایی کارآفرینان با مقوله هوش عاطفی و  آموزش آن­ها در ارتباط با مهارت­های هوش عاطفی ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها